Common questions

Kan een bestuursorgaan een besluit intrekken?

Kan een bestuursorgaan een besluit intrekken?

Intrekking van een besluit of intrekking van een vergunning door de overheid is mogelijk. Maar er dient wel een goede grond voor intrekking van een vergunning te zijn. Ook kan de een bestuursorgaan een besluit gedeeltelijk intrekken. Het intrekken van een besluit of vergunning komt niet veel voor.

Kunnen bestuursorganen Awb besluiten nemen?

Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin de term een kernbegrip is, definieert “besluit” in haar artikel 1:3.

Kan een beschikking worden ingetrokken?

Bestuursorganen kunnen een beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken, bij: onrechtmatige totstandkoming van een beschikking; omstandigheden na het verlenen van de vergunning (bijvoorbeeld misbruiken of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van een vergunning);

Welke wetten vallen onder bestuursrecht?

Het algemeen bestuursrecht wordt in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) behandeld. Het vreemdelingenrecht, belastingrecht, milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht zijn voorbeelden van onderwerpen die in speciale (bijzondere) bestuursrechtelijke wetten worden geregeld.

Wat is een besluit herroepen?

Voor de primaire besluitvorming spreekt de wet over ‘intrekken’. Voor de fase van bezwaar kent de wet de term ‘herroepen’. Het herroepen van een primaire besluit in het besluit op bezwaar geeft aan dat de rechtsgevolgen aan het primaire besluit worden ontnomen.

Kan je een bezwaar intrekken?

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk of mondeling doen. Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting.

Is een wet een besluit?

Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Voorbeelden van besluiten van algemene strekking zijn een verordening of een bestemmingsplan.

Wie kan er een besluit nemen?

Een besluit kan worden genomen uit initiatief van de overheid zelf, maar ook op aanvraag van een burger. Het nemen van een besluit is een proces waarbij aan een flink aantal regels voldaan moet worden. Hierna worden enkel de hoofdregels benoemd.

Kan een vergunning van rechtswege worden ingetrokken?

Ten tweede kan de van rechtswege verleende vergunning op grond van art. 4:20f Awb binnen zes weken na de bekendmaking worden ingetrokken of gewijzigd, voor zover dat nodig is om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen.

Welke bestuursorganen zijn er?

Bestuursorganen van de staat zijn onder andere: regering, minister, staatssecretaris; bij een Mulderfeit: de officier van justitie. Bestuursorganen van de provincie zijn (art. 6 Provinciewet): de commissaris van de Koning (CvdK), Provinciale Staten (P.S.) en het college van Gedeputeerde Staten (G.S.).

Wat is een beslissing op bezwaar?

U hebt een bezwaar ingediend tegen een beslissing van de overheid. De overheidsorganisatie bekijkt nu uw bezwaar. Na de behandeling van uw bezwaar, ontvangt u van de overheidsorganisatie een beslissing. Daarin staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met die beslissing.