Trending

Kan ik aangifte doen tegen mijn werkgever?

Kan ik aangifte doen tegen mijn werkgever?

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat uw werkgever aangifte doet bij de politie. Bijvoorbeeld indien sprake is van lichamelijk geweld. Als u vindt dat uw werkgever uw klacht onvoldoende behandeld (of u heeft maar één werkgever), dan kunt u zich tot de rechter wenden.

Kan ik mijn werkgever aanklagen?

De werkgever is mogelijk aansprakelijk voor schade geleden door een werknemer door een ongeval, beroepsziekte, aantasting eerbaarheid of door schade aan de goederen van de werknemer. Een beroepsziekte is een ziekte die geleidelijk ontstaat door het werk dat de medewerker verricht of door de werkomstandigheden.

Wat kun je doen als je gepest wordt op het werk?

Klachten in verband met pesterijen en ongewenst gedrag op het…

  1. een beroep doen op de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur van zijn onderneming.
  2. een klacht indienen bij het Toezicht op het Welzijn op het Werk.
  3. een procedure instellen bij de bevoegde rechtbank.

Hoe kan ik mijn baas pesten?

‘Vergeet’ bepaalde informatie mee te geven. Verspreid geruchten over medewerkers. Beloon inefficiënte collega’s door er sympathieker tegen te zijn en vaker een beroep te doen op hun medewerking. Klaag over het werk van goede werknemers.

Kan ik aangifte doen van bedreiging?

U kunt mondeling worden bedreigd of schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail, chat of sociale media. Als u zich bedreigd voelt, belt u de politie op 0900 – 8844 (belkosten). U hoort van de medewerker of u aangifte kunt doen en hoe u dat doet.

Wat te doen bij seksuele intimidatie door werkgever?

Het sluitstuk van beleid tegen ongewenst gedrag is dat een werknemer een klacht over seksuele intimidatie door een klachtencommissie laat onderzoeken. Een werkgever die seksuele intimidatie laat onderzoeken, krijgt daarmee het oordeel van de klachtencommissie over de vraag of de klacht gegrond is.

Kan werkgever schade verhalen op werknemer?

De wet is heel duidelijk. Een werkgever mag geen schade verhalen op de werknemer, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid. Een werkgever mag dus géén eigen risico doorbelasten als de schade onder werktijd is ontstaan.

Hoe kan ik een probleem melden bij OR?

De OR heeft dus weinig middelen om één werknemer met een probleem te ondersteunen….Mogelijke aanspreekpunten kunnen zijn:

  • De directe leidinggevende – voor problemen in de werksituatie of een kwestie met deze leidinggevende zelf.
  • De vertrouwenspersoon – voor problemen op persoonlijk gebied.

Wat zijn de gevolgen van pesten op het werk?

De gevolgen van pesten zijn niet te onderschatten. Het slachtoffer staat constant onder stress. De sociale isolatie op de werkvloer uit zich in diverse klachten: van hoofdpijn, buikpijn en slaapstoornissen tot een burn-out en depressie. Normaal functioneren in je job of zelfs thuis wordt op den duur onmogelijk.

Is pesten op het werk strafbaar?

Inderdaad, met de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek («SSW»), op 1 juli 2011, is pesten op het werk een strafrechtelijk misdrijf geworden. Het “pestmisdrijf” wordt omschreven in artikel 119 van het Sociaal Strafwetboek. Artikel 119 van het SSW viseert ook pestende werknemers, maar niet alleen werknemers.

Waar kan ik een klacht indienen over mijn werkgever?

Een klacht over uw arbeidsomstandigheden bespreekt u eerst met uw werkgever. Komt u er samen niet uit dan kan de arbodienst adviseren….Dan kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

  1. Bespreek uw klacht met uw werkgever.
  2. Vraag uw arbodienst of arbodeskundige om advies.
  3. Geen oplossing?

Waar kan ik pesten melden?

Als een kind gepest wordt kunnen ouders dit melden bij het aanspreekpunt voor pesten binnen de school. Zijn zij niet tevreden over de aanpak door de school, dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school.