Useful tips

Wat is een probleemgezin?

Wat is een probleemgezin?

Een probleemgezin wordt veelal omschreven als een familie waarbinnen in ieder geval één ouder en één kind gedurende een langere tijd met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen te maken hebben.

Wat werkt in multiprobleemgezinnen?

De betrokken hulpverleners vinden dat het gezin weerbarstig is voor hulp. ▶ Bij multiprobleemgezinnen gaat het om langdurige problemen van psycho- sociale aard bij zowel de ouders als de kinderen op meerdere gebieden.

Wat is een multiprobleem gezin?

Een veelgebruikte definitie van multiprobleemgezinnen is die van Baartman: ‘een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen’.

Welke vormen van opvoedingsondersteuning zijn er?

Er bestaan verschillende manieren waarop opvoedingsondersteuning vorm krijgt: van anticiperende voorlichting, het bevestigen van ouders in hun opvoedaanpak en het beantwoorden van eenvoudige opvoedvragen tot een intensieve oudertraining voor ouders met een complexere hulpvraag.

Wat is multi problem?

Werkzame aanpak speelt zich af op drie niveaus Het eerste type factoren is de specifieke situatie van het gezin, de kenmerken van de gezinsleden en het type en de zwaarte van de problematiek. Het tweede type betreft de kenmerken, het specialisme en de werkwijze van de professional.

Hoeveel multiprobleemgezinnen?

In absolute getallen gaat het om 75.000 tot 116.000 gezinnen in Nederland. Door de complexe problematiek van deze gezinnen raakt deze richtlijn al gauw aan een aantal van de andere richtlijnen die voor de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn ontwikkeld.

Wat werkt in opvoedingsondersteuning?

Opvoedingsondersteuning valt onder kerntaak 1, zorg dragen voor intake, voorlichting en advies, en daarvoor zijn de volgende competenties geformuleerd (NVDA, 2010). De doktersassistente is in staat: Tot het zelfstandig uitvoeren van screenings. Om volgens protocol, werkinstructie, triage zelfstandig uit te voeren.

Wat is Public Health benadering?

Bij gezondheid gaat het om preventie en gezondheidsbevordering en bij opvoed- en opgroeihulp denken we zowel aan het bevorderen van gezond opgroeien en opvoeden als aan het bieden van informatie, advies, ondersteuning en hulp bij vragen en problemen.

Wat is meervoudige problematiek?

Soms zijn problemen niet eenduidig te herleiden tot bijvoorbeeld ‘autisme’, ‘opvoedingsproblemen’, ‘leerproblemen’ of ‘ADHD’. Er is dan sprake van meervoudige problematiek. Het gaat bijvoorbeeld om een combinatie van individuele kwetsbaarheden en bepaalde interactiepatronen en betekenisverlening in het gezin.

Hoe herken je multiproblematiek?

Het onderzoek gaat uit van de volgende definitie: Er is sprake van multiproblematiek bij gezinnen en personen wanneer deze langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen én de betrokkene(n) niet in staat is/zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten …

Wat is integrale hulpverlening?

Deskundigen op het gebied van jeugdhulp definiëren integrale jeugdhulp als jeugdhulp die passend en samenhangend is. Hulp is passend als die zo licht mogelijk is, maar ook direct intensief als dat nodig is.

Wat is een multiproblematiek?

Multiproblematiek is een weerbarstig verschijnsel. Hier is sprake van als zich in een gezin bij een of meerdere gezinsleden uiteenlopende problemen heersen op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld school, vrije tijd, werk, financiën, wonen etc.