Common questions

Wat is een goede NCW?

Wat is een goede NCW?

Dit doen we door de (contante waarde van de) investering op de contante waarde van de kasstromen in mindering te brengen. De winstgevendheid van de investering bedraagt dan € 228.000. Op basis van de NCW-methode zou het advies zijn om de concurrent over te nemen voor € 200.000.

Wat is de NCW?

De netto contante waarde wordt gebruikt als er wordt gekeken of een project of investering die ze zouden kunnen doen winstgevend (genoeg) is. Bij de netto contante waarde gaat het om de som van alle toekomstige kasstromen.

Hoe bereken je NCW?

De Netto Contante Waarde (NCW) ontstaat door de contante kosten (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten (huidige waarde van toekomstige opbrengsten).

Wat is een contante waarde factor?

De contante waarde (of: actuele waarde) is de huidige waarde van een toekomstig bedrag, verrekend met een bepaalde rente over dat bedrag. Via een contante waarde berekening worden de diverse kasstromen op verschillende tijdstippen met behulp van een discontovoet tot één huidige waarde samengebracht.

Waarom NCW berekenen?

De netto contante waarde van een investering is een manier om te bepalen of een investering rendabel gaat zijn, rekening houdend met de inflatie en de vermogenskostenvoet. Door het berekenen van de netto contante waarde wordt namelijk duidelijk of het rendement van de investering hoger is dan de investering.

Wat betekent een negatieve NCW?

Een positieve NCW geeft aan dat een project of investering winstgevend is wanneer de kasstromen met een bepaalde disconteringsvoet worden verdisconteerd, terwijl een negatieve NCW aangeeft dat een project of investering niet winstgevend is. Een disconteringsvoet, ook wel bekend als een vereist rendement.

Wat is een normale disconteringsvoet?

De disconteringsvoet is het rekenpercentage dat gebruikt wordt om toekomstige kasstromen contant te maken, om de contante waarde te bepalen. De disconteringsvoet waarbij de som van de contante waarden van de toekomstige opbrengsten gelijk is aan de investering, heet de Internal Rate of Return (IRR).

Hoe bereken je de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit?

Om het gemiddelde geïnvesteerd vermogen te berekenen tellen we de restwaarde van de investering op bij het initiële investeringsbedrag en delen we dit totaal door twee.

Wat is de contante waarde?

De contante waarde (CW), actuele waarde (AW) of geactualiseerde waarde van een toekomstig bedrag aan geld over een tijdsperiode van t jaar en bij disconteringsvoet i (ook actualiseringsvoet genoemd), is het bedrag dat uitgezet tegen samengestelde interest bij een rentevoet gelijk aan de disconteringsvoet en continue …

Wat is intern rendement?

De interne-opbrengstvoet (internal rate of return, IRR) of effectief rendement is een getal, meestal uitgedrukt als percentage, dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft. Een project is aantrekkelijk als de interne-opbrengstvoet hoog is. …

Wat is terugverdienperiode?

De terugverdientijd is de tijd tussen het tijdstip waarop de investeringsuitgaven worden gedaan, en de tijd waarop deze uitgaven terug ontvangen worden door middel van de netto inkomende geldstromen. Deze netto inkomende geldstromen worden ook wel netto cashflow genoemd (winst na belastingen + afschrijvingen).

Waar bestaat de disconteringsvoet uit?

Definities die `disconteringsvoet` bevatten: dat het netto rendement van de investeringen in een project weergeeft. Het is de opbrengstvoet (ook disconteringsvoet genoemd) waarbij de netto contante waarde van het geheel van kosten en baten nul is.