Blog

Hoe loopbaanonderbreking verlengen?

Hoe loopbaanonderbreking verlengen?

U moet het formulier ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de begindatum van de onderbreking opsturen. Zolang de maximumduur niet bereikt is, kunt u uw loopbaanonderbreking laten verlengen of een nieuwe aanvraag indienen.

Kan ik mijn ouderschapsverlof verlengen?

Ja. Je kan overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs. Daartoe is de volgende regel van toepassing: 1 maand volledige onderbreking = 2 maanden halftijdse onderbreking = 5 maanden onderbreking met 1/5 = 10 maanden onderbreking met 1/10.

Heb ik nog recht op tijdskrediet?

Via de onlinedienst BreakatWork komt u te weten op hoeveel maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof u nog recht hebt.

Wat is tijdskrediet met motief?

Het tijdskrediet kadert in de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het is enkel van toepassing voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector. Tijdens het tijdskrediet met motief kan de werknemer onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA, bij wijze van vervangingsinkomen.

Heb ik recht op loopbaanonderbreking?

U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. Over uw hele loopbaan mag u in totaal maximum 60 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen. Opmerking: Indien u uw loopbaan wenst te onderbreken met volledige maanden, dan moet u een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum.

Wat na loopbaanonderbreking?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking.

Hoe lang in dienst voor ouderschapsverlof?

De werknemer moet de werkgever ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever wordt ondertekend als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof wordt …

Hoe Corona ouderschapsverlof verlengen?

Het is niet mogelijk om de begin- en einddatum aan te passen. Indien u een kortere periode wilt omzetten, moet u een nieuwe aanvraag indienen (bij voorkeur via de online toepassing). Bv. Uw werknemer is in 1/5 ouderschapverlof van 15/07/2020 tot en met 14/12/2020.

Heb ik nog recht op ouderschapsverlof?

Sinds 1 juni 2019 zijn de mogelijkheden om ouderschapsverlof te nemen, uitgebreid. Als u voltijds werkt, kunt u ook 1/10 ouderschapsverlof opnemen. U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig. U kunt ook daarvoor een aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoe lang recht op tijdskrediet?

Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt. Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.

Hoe lang kan je tijdskrediet met motief nemen?

De maximumduur van de verschillende vormen van tijdskrediet met motief mag nooit langer zijn dan 51 maanden. Je kunt bijgevolg maximum 51 maanden tijdskrediet genieten met motief als je aan alle voorwaarden voldoet.

Is tijdskrediet in alle bedrijven een recht?

Opmerking: Tijdskrediet is enkel van toepassing op de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever uit de privésector (nv, bvba, vzw, vrije universiteiten …).

Wanneer is de tijdskrediet verlengd?

Dat betekent dat de werknemer u schriftelijk op de hoogte moet brengen van zijn voornemen om zijn tijdskrediet te verlengen: 6 maanden voor de vervaldatum van de lopende periode, indien er 20 of minder werknemers zijn in de onderneming. Die termijnen kunnen in overleg met de werknemer gewijzigd worden.

Wat is het maximale tijdskrediet?

Een werknemer die al 36 maanden tijdskrediet voor het volgen van een opleiding heeft opgenomen, zal nog recht hebben op maximum 15 maanden tijdskrediet met een zorgmotief.

Wanneer is het tijdskrediet met motief van toepassing?

Tijdens het tijdskrediet met motief kan de werknemer onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA, bij wijze van vervangingsinkomen. Op wie is de inhoud van dit infoblad van toepassing? Op de werkgevers die na 31.03

Wat is het tijdskrediet voor een kind?

De werknemer heeft recht op een tijdskrediet tot maximaal 51 maanden om voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar. De periode waarvoor het tijdskrediet wordt gevraagd (zowel bij een eerste aanvraag, als bij een verlenging) door de werknemer moet aanvangen voor de 8 ste verjaardag van het kind.